SAIA, n.o.

MAĎARSKO

Dňa 9. marca 2016 zasadla výberová komisia pre výber kandidátov MŠVVaŠ SR na štipendijné pobyty do Maďarska na školský rok 2016/2017, udeľované na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Maďarskej republiky v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže. 

 

Počet uchádzačov na 5- až 10-mesačný študijný pobyt: 1

Počet uchádzačov na 1- až 10-mesačný doktorandský pobyt: 1

Počet uchádzačov na 1- až 3- mesačný výskumný pobyt: 2

Počet uchádzačov na letný kurz maďarského jazyka/letný odborný kurz:18

 

Výberová komisia odporučila nasledovných uchádzačov:


5- až 10-mesačný študijný pobyt

 • Natália Grünfeldová, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 1. stupeň, 2. ročník

 

1- až 10-mesačný doktorandský pobyt:

 • Mgr. Juraj Horváth, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 3. stupeň, 1. ročník

 

1- až 3-mesačný výskumný pobyt:

 • Mgr. Beáta Pintérová, PhD. výskumný pracovník, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, miesto pobytu: Univerzita v Pécsi, Pécs
 • doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD., učiteľ vysokej školy, Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, miesto pobytu: Vysoká škola Karola Eszterházyho, Eger

 

Letný jazykový kurz:

 • Miroslava Gallová, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2. stupeň, 1. ročník,
 • Veronika Garajová, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 1. stupeň, 4. ročník,
 • Bc. Dáša Gribová, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, 2. stupeň, 1. ročník,
 • Mgr. Samuel Hudec, Slovenský národný archív,
 • Michal Chorvát, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 3. stupeň, 1. ročník,
 • Mgr. Júlia Kotrusová, zamestnanec MV SR, Štátny archív v Bratislave, pracovisko Šaľa,
 • Adam Lupták, MPhil., University of Oxford, History Faculty, 3. stupeň, 1. ročník,
 • Mgr. Miroslava Miková, zamestnanec MV SR, Štátny archív Košice,
 • Veronika Rajničová, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 1. stupeň, 3. ročník,
 • Mgr. katarína Répásová, zamestnanec MV SR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno,
 • Mgr. Martina Škutová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 3. stupeň, 2. ročník,
 • Mgr. Miroslava Verešová, zamestnanec MV SR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Nové Zámky.

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

 

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 1) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

 

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 16.03.2016