SAIA, n.o.

MOLDAVSKO

Dňa 15. marca 2016 zasadala výberová komisia pre výber kandidátov na štipendijné pobyty do Moldavska udeľované na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania.


Počet uchádzačov na letný jazykový kurz: 2Výberová komisia odporučila nasledovných uchádzačov:

 

  • Bc. Martin Jakubek; Masarykova univerzita v Brne; odbor: filológia, 2 stupeň, 2. ročník

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 1) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 16.03.2016