SAIA, n.o.

POĽSKO

Dňa 8. apríla 2016 zasadala výberová komisia pre výber kandidátov na štipendijné pobyty do Poľska udeľované na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministrom národného vzdelávania a športu Poľskej republiky.

 

Počet uchádzačov na letný jazykový kurz: 12


Výberová komisia odporučila nasledovných uchádzačov:

 

 • Kinga Farkas; Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, odbor: Stredoeurópske štúdiá; 1. stupeň, 2. ročník;
 • Bc. Hana Jakubičková; Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, odbor: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry; 2. stupeň, 2. ročník;
 • Katarína Janošková; Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, odbor: Krajinná a záhradná architektúra; 1. stupeň, 2. ročník;
 • Daniel Kerekes; Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, odbor: Podniková ekonomika a management; 2. stupeň, 2. ročník;
 • Mgr. Natália Kolenčíková; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, odbor: Všeobecná jazykoveda; 3. stupeň, 1. ročník;
 • Mgr. Martin Navrátil; Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, odbor. Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr; 3. stupeň, 1. ročník;
 • Ivana Petrenčáková; Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, odbor: Stredoeurópske štúdiá; 1. stupeň, 2. ročník;
 • Tereza Rehorčíková; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, odbor: História; 1. stupeň, 2. ročník;
 • Ing. Alexander Rengevič; Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, odbor: Automatizované výrobné systémy; 3. stupeň, 2. ročník;
 • Daniela Urbanová; Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odbor: Európske štúdiá; 1. stupeň, 3. ročník.  

 

Náhradník:

 • Doc. Pavol Matula, PhD.; Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta; vysokoškolský učiteľ.

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 1) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 08.04.2016