SAIA, n.o.

RUMUNSKO

Dňa 15. marca 2016 zasadala výberová komisia pre výber kandidátov na štipendijné pobyty do Rumunska udeľované na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom  národného školstva Rumunska v oblasti vzdelávania na roky 2013 – 2016.


Počet uchádzačov na 5- až 10- mesačný študijný pobyt: 2

Počet uchádzačov na 3- až 10- mesačný vedecký alebo výskumný pobyt: 1

Počet uchádzačov na letný jazykový kurz: 8Výberová komisia odporučila nasledovných uchádzačov:

 

5- až 10- mesačný študijný pobyt:

  • Klaudia Gagová; Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta; odbor: prekladateľstvo, tlmočníctvo: portugalský jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra; 1. stupeň, 3. ročník
  • Beáta Plutová; Vysoká škola chemicko technologická; odbor: technologie pro ochranu životního prostředí; 1. stupeň, 1. ročník

 

3- až 10- mesačný vedecký alebo výskumný pobyt

  • Doc. PhDr. Jana Páleníková, CSc., učiteľ vysokej školy, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


Letný jazykový kurz:

  • Mgr. Lucia Hrčková; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta; odbor všeobecná jazykoveda; 3. stupeň, 2. ročník
  • Anna Karásková; Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta; odbor: prekladateľstvo, tlmočníctvo; 1. stupeň, 3 ročník
  • Bc. Jana Marková; Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov; odbor: hospodárska diplomacia; 2. stupeň, 1. ročník
  • Anna Pliešovská; Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta; odbor: prekladateľstvo, tlmočníctvo: rumunský jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra; 1. stupeň, 2 ročník,
  • Lucia Simová; Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta; odbor: prekladateľstvo, tlmočníctvo: rumunský jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra; 1. stupeň, 2. ročník

     náhradník:

  • Mária Kováčová; Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta; odbor: prekladateľstvo, tlmočníctvo: rumunský jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra; 1. stupeň, 3. ročník

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 1) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

 

Posledná aktualizácia: 16.03.2016