SAIA, n.o.

SLOVINSKO

Počet uchádzačov na štipendijný pobyt pre študentov 1., 2. a 3. stupňa: 1

Počet uchádzačov na letnú školu a seminár slovinského jazyka: 4

 

Prihlášky, ktoré boli doručené do uzávierky dňa 11. februára a splnili formálne kritéria boli nominované na MŠVVaŠ. Nominovaní boli:

 

Študijný pobyt (podľa článku 6 Programu spolupráce)

  1. Bc. Stanislava Madliaková, študentka vysokej školy 2. stupňa, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brne, 5 mesiacov.
 

Letná škola slovinského jazyka  (podľa článku 9 Programu spolupráce)

  1. Bc. Stanislava Madliaková, študentka vysokej školy 2. stupňa, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brne, 
  2. Mgr. Alena Záborská, doktorandka, Filozofická fakulta, UMB Banská Bystrica.
 

Seminár slovinského jazyka, literatúry a kultúry (podľa článku 9 Programu spolupráce)

  1. Dorota Balúchová, študentka vysokej školy 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava
  2. Mária Strýčková, študent vysokej školy 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava.
 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: stromová 9, 813 30 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 17.03.2016