SAIA, n.o.

SRBSKO

Počet uchádzačov na letný seminár srbského jazyka, literatúry a kultúry v Belehrade: 7

 

Dňa 14. marca 2016 zasadala výberová komisia, ktorá na štipendijné pobyty do Srbska odporučila nasledovných uchádzačov:

Letný seminár srbského jazyka:

 

  1.   Bc. Ľudovít Ďurman, študent VŠ 2. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava
  2.   Bc. Kristína Horková, študentka VŠ 2. stupňa, Filozofická fakulta, UKF Nitra 
  3.   Mgr. Alena Záborská, doktorandka, Filozofická fakulta, UMB Banská Bystrica
  4.   Bc. Hana Zaujecová, študentka VŠ 2. stupňa, Filozofická fakulta, UKF Nitra

 

Náhradníčka:

 

  1.     Bc. Diana Gaborčíková, študentka VŠ 2. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava

 

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

 

Posledná aktualizácia: 15.04.2016