SAIA, n.o.

UKRAJINA

Na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania bolo k dátumu uzávierky doručených 6 žiadostí. Keďže doručené žiadosti boli bez formálnych nedostatkov a ich počet neprevyšoval počet možných miest uchádzačov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nominovalo nasledujúcich uchádzačov:

 

  • 1- až 10-mesačný študijný pobyt:

 

Por. č.

Titul

Meno

Priezvisko

Univerzita

Fakulta

Ročník

1

 

 Renáta

 Bugajová

 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 Filozofická fakulta

3.

 
 

  • 1- až 10-mesačný výskumný pobyt:

 

Por. č.

Titul

Meno

Priezvisko

Titul

Univerzita

Fakulta

1

 Mgr.

 Katarína

 Komenská

 PhD.

 Prešovská univerzita v Prešove

 Filozofická fakulta

 

  • seminár ukrajinského jazyka:


Por. č.

Titul

Meno

Priezvisko

Univerzita

Fakulta

Ročník

1

 Bc.

 Dominika

 Bullová

 Ekonomická univerzita v Bratislave

 Fakulta podnikového manažmentu

1.

2

 

 Veronika

 Csanakyová

 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 Filozofická fakulta

3.

3

 

 Dominika

 Kučerková

 Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta

3.

4

 Mgr.

 Gabriel

 Rožai

 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 Filozofická fakulta

2.

 
 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce, Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Stromová 9, 813 30 Bratislava 2)Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentami vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl na Slovensku.

Posledná aktualizácia: 21.04.2016