SAIA, n.o.

BELGICKO

Počet uchádzačov na letný kurz francúzskeho jazyka: 3

Počet uchádzačov na letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov alebo budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka: 1

 

Dňa 13. marca 2017 zasadala výberová komisia, ktorá na štipendijné pobyty do Belgicka odporučila nasledovných uchádzačov:

 

a/ letný kurz francúzskeho jazyka

    1. Angelika Fanová, študentka VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava

 

Náhradník:

       Bc. Denis Farkaš, študent VŠ 2. stupňa, Divadelná fakulta, VŠMU Bratislava

  

b/ letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov alebo budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka

   1. Mgr. Martina Šimčíková, učiteľka strednej školy, Hotelová akadémia v Prešove

 

 c/ letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov

V rámci dodatočnej uzávierky dňa 30. marca 2017 boli do SAIA, n. o. doručené 2 žiadosti, z ktorých 1 splnila formálne kritéria a bola nominovaná na MŠVVaŠ SR. Nominovaná bola:

  1. Mgr. Katarína Ruttkayová, zamestnankyňa štátnej správy, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 04.05.2017