SAIA, n.o.

ČESKO

Počet uchádzačov na štipendijný pobyt pre študentov: 1

Počet uchádzačov na letnú školu slovanských štúdií: 4

 Prihlášky, ktoré boli doručené do uzávierky dňa 16. februára a splnili formálne kritéria boli nominované na MŠVVaŠ. Nominovaní boli:

 

 študijné pobyty na 2. stupni VŠ štúdia

  1.  Ing. Veronika Martinková, študentka vysokej školy 2. stupňa, Divadelná fakulta, VŠMU Bratislava, 9 mesiacov

 

 štipendium na letnú školu slovanských štúdií

  1. Maxim Duleba, študent vysokej školy 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava
  2. PhDr. Roman Kvapil, PhD., učiteľ vysokej školy, Fakulta aplikovaných jazykov, EU Bratislava
  3. Ing. Igor Miňo PhD., výskumný pracovník, UVLF Košice
  4. Bc. Lukáš Šabík, študent vysokej školy 2. stupňa, Filozofická fakulta, UKF Nitra

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Levická 3, 821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

 

ČESKO - prednáškové a výskumné pobyty

Počet uchádzačov: 5 

Prihlášky, ktoré boli doručené do uzávierky dňa 27. mája a splnili formálne kritéria boli nominované na MŠVVaŠ. Nominovaní boli:

  1. RNDr. Mikuláš Gintner, PhD., výskumný pracovník, Elektrotechnická fakulta, ŽU Žilina
  2. Prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., učiteľka vysokej školy, Pedagogická fakulta, UKF Nitra
  3. Doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., učiteľ vysokej školy, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, ŽU Žilina
  4. RNDr. Anna Alexovič Matiášová, PhD., učiteľka vysokej školy, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ Košice
  5. Ing. Beáta Novotná PhD., učiteľ vysokej školy, Fakulta záhradníctva krajinného inžinierstva, SPU Nitra

 

Posledná aktualizácia: 13.06.2017