SAIA, n.o.

EGYPT

Dňa 23. marca 2017 zasadala výberová komisia pre štipendijné pobyty do Egypta na školský rok 2017/2018, ktoré sú udeľované na základe Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vyššieho vzdelávania a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky. Na základe predložených materiálov, komisia na svojom zasadnutí odporučila schváliť štipendium nasledujúcim uchádzačom/uchádzačkam:

  • 3- až 5-mesačný študijný pobyt (čl. 3 Programu spolupráce):

Nina Belovičová – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študentka, 2. ročník, nástup september 2017 – 3 mesiace

Denisa Klimentová – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študentka, 2. ročník, nástup september 2017 – 3 mesiace

Daniel Mihál – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študent, 2. ročník, nástup október 2017 – 3 mesiace

Paulína Ricová – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študentka, 2. ročník, nástup september 2017 – 3 mesiace

Jakub Trokan – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študent, 2. ročník, nástup september 2017 – 3 mesiace

 

  • kurz arabského jazyka (čl. 5 Programu spolupráce):

Bc. Lucia Matúzová – Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, študentka, 1. ročník, nástup október 2017 – 1 mesiac

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o udelení, resp. neudelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava; kontaktná adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/5937 4606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

Posledná aktualizácia: 23.03.2017