SAIA, n.o.

GRÉCKO

Dňa 23. marca 2017 zasadala výberová komisia pre štipendijné pobyty do Grécka na leto 2017, ktoré sú udeľované na základe Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou. K termínu uzávierky bolo predložených 7 žiadostí. Na základe predložených materiálov komisia na svojom zasadnutí odporučila schváliť štipendium nasledujúcim uchádzačom:

  • Bc. Lenka Grešová, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, odbor: právo, 2. stupeň, 1. ročník;
  • Mgr. Jakub Kollár, Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, odbor: základné lekárske vedy a farmaceutické vedy, vysokoškolský učiteľ.


Náhradníčka:

  • Bc. Daniela Ďurišková, Jagelovská univerzita v Krakove, Filozofická fakulta, odbor: slovanské literatúry, 2. stupeň, 2. ročník.

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

 

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 1) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

 

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 23.03.2017