SAIA, n.o.

IZRAEL

Komisia dňa 7. decembra 2016  na základe posúdenia materiálov a osobných pohovorov s 4 uchádzačmi (1 na študijný alebo výskumný pobyt a 3 na letný jazykový kurz v lete 2017) odporučila:

Kandidátka na jazykový kurz:

  1. Katarína Kořínková, študent, 2. ročník, Univerzita Palackého v Olomouci

Náhradníčka na jazykový kurz:

  1. Mgr. Katarína Zamborová, PhD., učiteľ strednej školy

Kandidát na študijný alebo výskumný pobyt: 

  1. Matej Kurtulík, študent, 2. ročník, Israel Institute of Technology, Izrael 

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia oznámi schváleným uchádzačom Ministerstvo zahraničných veci Štátu Izrael buď priamou cestou alebo prostredníctvom Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR do začiatku letných mesiacov roka 2017.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce, Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Stromová 9, 813 30 Bratislava 2)Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentami vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl na Slovensku

Posledná aktualizácia: 02.12.2017