SAIA, n.o.

MAĎARSKO

Na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Maďarskej republiky v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže boli k dátumu uzávierky doručené 4 žiadosti o štipendium na 1- až 3- mesačný výskumný pobyt a 12 žiadostí o štipendium na letný kurz maďarského jazyka/letný odborný kurz. Keďže počet doručených žiadostí neprevyšuje počet možných miest kandidátov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nominovalo nasledujúcich uchádzačov:

 

1- až 3-mesačný výskumný pobyt:

 • PaedDr. Ján Bauko, PhD., učiteľ vysokej školy, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií, miesto pobytu: Univerzita Eötvösa Loránda v Budapešti, 3 mesiace;
 • PaedDr. Robert Janiga, učiteľ vysokej školy, Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, miesto pobytu: Katolícka univerzita Petra Pázmáňa, 1 mesiac;
 • Ing. Roman Krakovský, PhD., učiteľ vysokej školy, Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, miesto pobytu: Katolícka univerzita Petra Pazmáňa, 1 mesiac;
 • Ing. Václav Králik, PhD., učiteľ vysokej školy, Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, miesto pobytu: Katolícka univerzita Pétera Pazmanyho Budapešť, 1 mesiac.

 

Letný jazykový kurz:

 • Bc. Miroslava Gallová, študentka vysokej školy 2. stupňa, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta;
 • Mgr. Samuel Hudec, zamestnanec MV SR, Štátny archív v Nitre;
 • Mgr. Michal Chorvát, študent vysokej školy 3. stupňa, Masarykova univerzita, Právnická fakulta;
 • Bc. Jakub Jankovič, študent vysokej školy 2. stupňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta;
 • Mgr. Júlia Kotrusová, zamestnankyňa MV SR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Šaľa;
 • JUDr. Ingrid Lanczová, študentka vysokej školy 3. stupňa, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta;
 • Mgr. Kamila Marhefková, zamestnankyňa MV SR, Štátny archív v Prešove;
 • Mgr. Miroslava Miková, zamestnankyňa MV SR, Štátny archív v Košiciach;
 • Bc. Patrik Paštrnák, študent vysokej školy 2. stupňa, Central European University;
 • Mgr. Martina Škutová, študentka vysokej školy 3. stupňa, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta;
 • Ing. Mgr. Michal Tunega, zamestnanec Archívu mesta Košice;
 • Mgr. Miroslava Verešová, zamestnankyňa MV SR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Nové Zámky.

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

 

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 1) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

 

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 17.03.2017