SAIA, n.o.

POĽSKO

Dňa 7. apríla 2017 zasadala výberová komisia pre výber kandidátov na štipendijné pobyty do Poľska udeľované na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministrom národného vzdelávania a športu Poľskej republiky na roky 2003 – 2006, ktorého platnosť sa automaticky predlžuje.

 

Počet uchádzačov na letný jazykový kurz: 10

Počet uchádzačov na výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov a výskumníkov: 2

Počet uchádzačov na študijný pobyt pre študentov polonistiky, slavistiky a slovakistiky: 1

Počet uchádzačov na študijný pobyt pre študentov iných odborov: 2

 

Výberová komisia odporučila nasledovných uchádzačov:

 

Letný jazykový kurz:

 • Bc. Nikoleta Bartóková, študentka vysokej školy 2. stupňa, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2. ročník; miesto pobytu: Białystok;
 • Bc. Peter Dlhopolec, študent vysokej školy 1. stupňa, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 1. ročník; miesto pobytu: Białystok;
 • Dominika Drábová, študentka vysokej školy 3. stupňa, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2. ročník; miesto pobytu: Siedlce;
 • Zuzana Hudáková, študentka vysokej školy 1. stupňa, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 1. ročník; miesto pobytu: Lublin;
 • Kristína Konupková, študentka vysokej školy 1. stupňa, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 1. ročník; miesto pobytu: Lublin;
 • Doc. Pavol Matula, PhD., učiteľ vysokej školy, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta; miesto pobytu: Siedlce;
 • Rebeka Miklósová, študentka vysokej školy 1. stupňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 1. ročník; miesto pobytu: Lublin;
 • PaedDr. Lenka Paučová, študentka vysokej školy 3. stupňa, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 3. ročník; miesto pobytu: Białystok.

 

Výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov a výskumníkov:

 • RNDr. Monika Mullerová, PhD., vedecká pracovníčka, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, miesto pobytu: Inštitút jadrovej fyziky Poľskej akadémie vied, 1 mesiac;
 • PaedDr. Jozef Zentko, PhD., odborný asistent, Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, miesto pobytu Akadémia Jana Dlugosza v Czestochovej, 3 mesiace.

 

Študijný pobyt pre študentov polonistiky, slavistiky a slovakistiky:

 • Eva Lihanová, študentka vysokej školy 1. stupňa, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, miesto pobytu: Rzeszowská univerzita, 5 mesiacov.

 

Študijný pobyt pre študentov iných odborov:

 • Bc. Peter Dlhopolec, študent vysokej školy 1. stupňa, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, miesto pobytu: Wroclawská univerzita, 4,5 mesiaca;
 • Gabriela Halánová, študentka vysokej školy 1. stupňa, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, miesto pobytu: Jagelovská univerzita, 4 mesiace.

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 1) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 07.04.2017