SAIA, n.o.

SLOVINSKO

Počet uchádzačov na štipendijný pobyt pre študentov 1., 2. a 3. stupňa: 2

Počet uchádzačov na letnú školu a seminár slovinského jazyka: 4

 

Prihlášky, ktoré boli doručené do uzávierky dňa 9. februára a splnili formálne kritéria boli nominované na MŠVVaŠ. Nominovaní boli:

 

Študijný pobyt (podľa článku 6 Programu spolupráce)

  1. Rebeka Miklósová, študentka vysokej školy 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava, 4 mesiace
  2. Dóra Szelid, študentka vysokej školy 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava, 4 mesiace
 

Letná škola slovinského jazyka  (podľa článku 9 Programu spolupráce)

  1. Barbora Horáčková, študentka vysokej školy 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava
  2. Paulína Hutyrová, študentka vysokej školy 1. stupňa, Lekárska fakulta, UK Bratislava
 

Seminár slovinského jazyka, literatúry a kultúry (podľa článku 9 Programu spolupráce)

  1. Dana Kotlárová, študentka vysokej školy 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava
  2. Matúš Ličko, študent vysokej školy 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava
 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: stromová 9, 813 30 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 23.03.2017