SAIA, n.o.

SRBSKO

Počet uchádzačov na študijný alebo výskumný pobyt pre študentov a doktorandov: 2

Počet uchádzačov na letný seminár srbského jazyka a kultúry: 4

 

Prihlášky, ktoré boli doručené do uzávierky dňa 9. februára a splnili formálne kritéria boli nominované na MŠVVaŠ. Nominovaní boli:

 

Študijný pobyt alebo výskumný pobyt 

  1. Kristína Kevanová, študentka vysokej školy 2. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava, 4 mesiace
  2. Diana Zsarnóczaiová, študentka vysokej školy 1. stupňa, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB Banská Bystrica, 3,5 mesiaca
 

Letný seminár  srbského jazyka a kultúry

  1. Bc. Júlia Lehelová, študentka vysokej školy 2. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava
  2. Bc. Tereza Velegová, študentka vysokej školy 2. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava
  3. Mgr. Alena Záborská, doktorandka, Filozofická fakulta, UMB Banská Bystrica
  4. Diana Zsarnóczaiová, študentka vysokej školy 1. stupňa, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB Banská Bystrica
 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: stromová 9, 813 30 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 23.03.2017