SAIA, n.o.

UKRAJINA

Na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania bolo k dátumu uzávierky doručených 8 žiadostí: 4 na 1- až 10-mesačný študijný pobyt a 4 na seminár ukrajinského jazyka. Keďže žiadosti, doručené na 1- až 10-mesačný študijný pobyt boli bez formálnych nedostatkov a ich počet neprevyšoval počet možných miest uchádzačov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nominovalo nasledujúcich uchádzačov:

 

  • 1- až 10-mesačný študijný pobyt:

 

Por. č.

Meno

Priezvisko

Stav

Univerzita

Fakulta

Ročník

1

 Elena

 Rabatínová

 študent vysokej školy 2. stupňa

 Prešovská univerzita v Prešove

 Filozofická fakulta

 1.

2

 Darina

 Remecká

 študent vysokej školy 2. stupňa

 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 Filozofická fakulta

 1.

3

 Simona

 Beľaková

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 Filozofická fakulta

 3.

4

 Iveta

 Kelemecová

 študent vysokej školy 2. stupňa

 Univerzita Komenského v Bratislave

 Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 1.

 

 

S ohľadom na požiadavku zo strany MŠVVaŠ SR zasadala dňa 3. mája 2017 výberová komisia pre seminár ukrajinského jazyka na Ukrajine, udeľovaný na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania.

Výberová komisia po preskúmaní podaných materiálov odporučila na seminár ukrajinského jazyka na Ukrajine nasledujúcich uchádzačov:

 
 

  • seminár ukrajinského jazyka:

 

P. č.

Meno

Priezvisko

Stav

Názov VŠ

Fakulta

Ročník

1

 Natália

 Kolenčíková

 doktorand

 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 Filozofická fakulta

 2.

2

 Jakub

 Miňo

 študent vysokej školy 2. stupňa

 Vysoká škola ekonomická v Praze

 

 2.

3

 Ján

 Perháč

 doktorand

 Technická univerzita v Košiciach

 Fakulta elektrotechniky a informatiky

 2.

 
 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce, Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Stromová 9, 813 30 Bratislava 2)Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentami vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl na Slovensku.

Posledná aktualizácia: 06.05.2017