SAIA, n.o.

BIELORUSKO

Na základe Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky bolo k dátumu uzávierky doručených 5 žiadostí. Keďže počet žiadostí neprevyšuje počet možných miest kandidátov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nominovalo nasledujúcich uchádzačov: 

 

  • ·         1- až 2-semestrálny študijný pobyt:

Por. č.

Titul

Meno

Priezvisko

Stav

Názov VŠ

Fakulta

Ročník

Dĺžka pobytu v mesiacoch

1

 Bc.

 Ivana

 Marcelyová

 študent vysokej školy 2. stupňa

 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 Filozofická fakulta

 1.

4

2

 

 Lucia

 Líšková

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

 3.

4

 

 

  • ·         kurz bieloruského jazyka:

 

Por. č.

Titul

Meno

Priezvisko

Titul

Stav

Názov VŠ

Fakulta

Ročník

1

 Mgr.

 Petra

 Kollárová

 

 doktorand

 Univerzita Komenského v Bratislave

 Filozofická fakulta

 4.

2

 Mgr. et Mgr.

 Luciána

 Hoptová

 PhD.

 učiteľ vysokej školy

 Prešovská univerzita v Prešove

 Filozofická fakulta

 

 

 

  • ·         1- až 10-mesačný výskumný pobyt:

 

Por. č.

Titul

Meno

Priezvisko

Titul

Stav

Názov VŠ

Dĺžka pobytu v mesiacoch

1

 PhDr.

 Martin

 Solik

 PhD.

 učiteľ vysokej školy

 Ostravská univerzita

1

 

 

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

 

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce, Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR(poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Stromová 9, 831 01 Bratislava)– Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

 

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 16.05.2019