SAIA, n.o.

EGYPT

Na základe Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vyššieho vzdelávania a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky bolo k dátumu uzávierky doručených 5 žiadostí. Keďže počet žiadostí neprevyšuje počet možných miest kandidátov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nominovalo nasledujúcich uchádzačov: 

 

 • 3- až 5-mesačný študijný pobyt (čl. 3 Programu spolupráce):
  • Nina Wolfová – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študentka, 2. ročník, 3 mesiace;
  • Katarína Hrušková – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študentka, 2. ročník, 3 mesiace;
  • Lujza Adamčíková – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študentka, 2. ročník, 3 mesiace;
  • Rita Kaka – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študentka, 2. ročník, 3 mesiace;

 

 • kurz arabského jazyka (čl. 5 Programu spolupráce):
  •  Mgr. Ivana Čomorová – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, doktorandka, 2. ročník, 1 mesiac.

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

 

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce, Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR(poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Stromová 9, 831 01 Bratislava)– Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

 

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 20.05.2019