SAIA, n.o.

UKRAJINA

Na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania boli k dátumu uzávierky doručené 2 žiadosti. Keďže počet žiadostí neprevyšuje počet možných miest kandidátov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nominovalo nasledujúcich uchádzačov: 

 

  • ·         1- až 10-mesačný výskumný pobyt:

 

Por. č.

Titul

Meno

Priezvisko

Stav

Názov VŠ

Fakulta

1

 Mgr.

 Žaneta

 Zsarnóczaiová

 doktorand

 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 Filozofická fakulta

 

  • ·         seminár ukrajinského jazyka:

 

Por. č.

Meno

Priezvisko

Stav

Názov VŠ

Fakulta

1

 Michaela

 Chamillová

 študent vysokej školy 1. stupňa

 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 Filozofická fakulta

 

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

 

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce, Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR(poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Stromová 9, 831 01 Bratislava)– Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

 

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 16.05.2019