SAIA, n.o.

BULHARSKO

BULHARSKO

Dňa 14. marca 2019 zasadala výberová komisia pre výber kandidátov na štipendijné pobyty do Bulharska udeľované na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bulharskej republiky na roky 2015 – 2020.

Počet uchádzačov na letný jazykový kurz: 7

Výberová komisia odporučila nasledovných uchádzačov:

  • Alžbeta Dušeková, študentka VŠ, 1. stupňa, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
  • Janka Lenčéšová, študentka VŠ, 1. stupňa, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
  • Natália Konkolyová, študentka VŠ, 1. stupňa, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
  • Lucia Sršňová, študentka VŠ, 1. stupňa, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
  • Viera Kravčáková, študentka VŠ, 1. stupňa, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove.

 Náhradník:

  • Martina Dvoržáková, študentka VŠ, 1. stupňa, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave.

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 1) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 19.03.2019