SAIA, n.o.

ČESKO

Výsledky výberového konania na štipendijné pobyty v akademickom roku 2019/2020 do Českej republiky udeľované na základe Protokolu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu na roky 2012-2016, ktorého platnosť sa predlžuje.

 

Počet uchádzačov na štipendijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ: 1

Počet uchádzačov na letnú školu slovanských štúdií: 2

 

Prihlášky, ktoré boli doručené do uzávierky dňa 28. februára a splnili formálne kritéria boli nominované na MŠVVaŠ. Nominovaní boli:

a/ študijné pobyty na 2. stupni VŠ štúdia (podľa článku čl. 6 Protokolu o spolupráci)

 

  • Rebeka Rosová, študentka vysokej školy 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava, 9 mesiacov.

 

b/ letná škola slovanských štúdií (podľa článku čl. 5 Protokolu o spolupráci)

 

  • Mgr. art Nora Nagyová PhD., učiteľka vysokej školy, Divadelná fakulta, VŠMU Bratislava.

 

ČESKO - prednáškové a výskumné pobyty v kalendárnom roku 2019

V rámci priebežného podávania žiadostí na čerpanie 5 štipendijných miest na prednáškové a výskumné pobyty akademických a výskumných pracovníkov boli na MŠVVaŠ nominovaní nasledovní uchádzači, ktorí splnili formálne kritéria:

  1. doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., učiteľka vysokej školy, Fakulta hospodárskej informatiky, EU Bratislava;
  2. RNDr. Mikuláš Gintner, PhD., výskumný pracovník, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline;

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Levická 3, 821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

 

Posledná aktualizácia: 22.05.2019