SAIA, n.o.

CHORVÁTSKO

Počet uchádzačov na letný kurz chorvátskeho jazyka a literatúry: 3

Počet uchádzačov na štipendium pre doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt: 1

 

Dňa 14. marca 2019 zasadala výberová komisia, ktorá na štipendijné pobyty do Chorvátska odporučila nasledovných uchádzačov:

 

Letný kurz chorvátskeho jazyka a literatúry

  1. Veronika Goldiňáková, študentka VŠ, 1. stupňa, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
  2. Bc. Viktória Poórová, študentka VŠ, 2. stupňa, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 

Štipendium pre doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt

  1. Mgr. Lukáš Bujko, doktorand, Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, 2 mesiace

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 15.03.2019