SAIA, n.o.

IZRAEL

Komisia dňa 29. januára 2019 na základe posúdenia materiálov a osobných pohovorov s 5 uchádzačmi (2 na letný jazykový kurz v lete 2019 a 3 na študijný alebo výskumný pobyt) odporučila:

Kandidát na jazykový kurz:

 

  1. Daniel Gáspár, študent, Univerzita J. Selyeho v Komárne

 

Náhradníčka na jazykový kurz:

  1. Lea Guzmická, študentka, České vysoké učení technické – FBMI, Kladno, Česká republika

 

Kandidátka na študijný alebo výskumný pobyt: 

  1. Ivana Kubalová, študentka, 1. ročník, Haifa University, Izrael

  

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia oznámi schváleným uchádzačom Ministerstvo zahraničných veci Štátu Izrael buď priamou cestou alebo prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR do začiatku letných mesiacov roka 2019.

 

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce, Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR(poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Stromová 9, 813 30 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

 

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentami vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl na Slovensku.

Posledná aktualizácia: 14.02.2019