SAIA, n.o.

POĽSKO

POĽSKO

Na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom národného vzdelávania a športu Poľskej  republiky na roky 2003 – 2006, ktorého platnosť sa automaticky predlžuje bolo k dátumu uzávierky doručených 7 žiadostí o štipendium na letný jazykový kurz, 1 žiadosť o štipendium na výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov a výskumníkov a 1 žiadosť o štipendium na výskumný pobyt pre doktorandovJedna žiadosť o letný jazykový kurz nespĺňala formálne kritériáKeďže počet žiadostí neprevyšuje počet možných miest kandidátov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nominovalo nasledujúcich uchádzačov: 

Letný jazykový kurz:

  • Viktória Petrasová,študentka vysokej školy 1. stupňa, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, 3. ročník;
  • Kristína Jurková, študentka vysokej školy 1. stupňa, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická Fakulta, 3. ročník;
  • Jakub Ušák, študent vysokej školy 1. stupňa, Masarykova univerzita, 3. ročník;
  • Mgr. Martin Jakubek, študent vysokej školy 2. stupňa, Masarykova univerzita, 2. ročník;
  • Zora Davidová, študentka vysokej školy 1. stupňa, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta, 3. ročník;
  • MVDr. Miroslava Vargová, študentka vysokej školy 3. stupňa, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, 1. ročník.

Výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov a výskumníkov:

  • RNDr. Emília Halušková, CSc., výskumná pracovníčka, Matematický ústav SAV, Slovenská akadémia vied; miesto pobytu: UPH Siedlce, Ústav matematiky a fyziky. 

Výskumný pobyt pre doktorandov:

  • Mgr. Zuzana Timčíková, študentka vysokej školy 3. stupňa, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2. ročník; miesto pobytu: Katedra divadelnej vedy, Divadelná akadémia Varšava.

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; kontaktná adresa: Stromová 9, 813 30 Bratislava 1) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 26.03.2019