SAIA, n.o.

SLOVINSKO

Počet uchádzačov na letnú školu a seminár slovinského jazyka: 4

 

Prihlášky, ktoré boli doručené do uzávierky dňa 7. februára a splnili formálne kritéria boli nominované na MŠVVaŠ. Nominovaní boli:

 

Letná škola slovinského jazyka  (podľa článku 9 Programu spolupráce)

  • Lujza Laudárová, študentka vysokej školy 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava
  • Vivien Lovasová, študentka vysokej školy 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava

 

Seminár slovinského jazyka, literatúry a kultúry (podľa článku 9 Programu spolupráce)

  • Mgr. Martina Kopecká, PhD., výskumná pracovníčka, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, SAV, Bratislava
  • Matej Mordáčik, študent vysokej školy 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: stromová 9, 813 30 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 05.03.2019