SAIA, n.o.

BIELORUSKO

BIELORUSKO

Dňa 28. marca 2011 zasadala výberová komisia pre výber štipendistov na študijné pobyty a jazykové kurzy v Bielorusku v školskom roku 2011/2012 na základe Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky. Na základe posúdenia podkladových materiálov komisia odporučila:

 

  • na časť vysokoškolského štúdia:

Bc. Rastislav Bolf – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 1. ročník magisterského štúdia

Bc. Miroslava Hliničanová - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 1. ročník magisterského štúdia

Bc. Zuzana Rajjová - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 1. ročník magisterského štúdia

Bc. Monika Šeniglová - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 1. ročník magisterského štúdia

Bc. Jana Štureková - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 1. ročník magisterského štúdia

Lenka Vitteková - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2. ročník bakalárskeho štúdia

  • na kurz bieloruského jazyka:

Bc. Lucia Kováčová – Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 1. ročník magisterského štúdia

Michal Tengeri - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 3. ročník bakalárskeho štúdia

  • na 1 – 10 mesačný výskumný pobyt:

Mgr. Slavomír Bucher - Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta prírodných a humanitárnych vied, 3. ročník doktorandského štúdia

Mgr., Mgr. Jana Sušienková - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 1. ročník doktorandského štúdia (externá forma štúdia)

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybavuje Odbor akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce MŠ SR (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3,821 08 Bratislava 2) –Mgr. Jana Rybáriková, tel.: 02/59 374 606, jana.rybarikova@minedu.sk.

 

Posledná aktualizácia: 02.05.2011