SAIA, n.o.

LUXEMBURSKO

Výberová komisia pre štipendijné pobyty v školskom roku 2011/2012 do Luxemburska, udeľované na základe Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom na roky 2009 - 2011 zasadala 14. apríla 2011.  Na základe podkladových materiálov z celkového počtu 6 uchádzačov na štipendijný pobyt odporučila : (podľa čl. 4b Programu spolupráce)


a) 1 semester v oblasti informatiky na Fakulte prírodných vied, technológie a komunikácie Luxemburskej univerzity

Martin Mikoláš, študent 2. ročníka, ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, nástup na pobyt: september 2011

 

b) 1 semester jazykového kurzu na Institut National des Langues

  1. Monika Vlhová, študentka 3.ročníka, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, nástup na pobyt: september 2011
  2. Zuzana Kapustová, študentka 3.ročníka, Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave, nástup na pobyt: február 2011

Náhradníčka:

Žofia Jakubová, študentka 2.ročníka, Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola v Bratislave, nástup na pobyt: september 2011

 

c) 2 semestre v oblasti riadenia na Fakulte práva, hospodárstva a financií Luxemburskej univerzity

Z dôvodu nespĺňania formálnych kritérií uchádzačky komisia neodporučila žiadneho kandidáta.

 

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR,  Sekcia medzinárodnej spolupráce, Mgr. Jana Rybárikova,  telefón: 59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Posledná aktualizácia: 27.04.2011