SAIA, n.o.

BELGICKO

Výsledky výberového konania na štipendijné pobyty v lete 2013 a v akademickom roku 2013/2014 udeľované na základe Programu spolupráce medzi Slovenskou republikou a Flámskym spoločenstvom Belgicka v oblasti kultúry, školstva a vedy a na základe Dohody o spolupráci medzi Slovenskou republikou a Francúzskym spoločenstvom Belgicka a Valónskym regiónom.

Dňa 22. apríla 2013 zasadala výberová komisia pre štipendijné pobyty do Belgického kráľovstva na školský rok 2013/2014. Zo 14 záujemcov výberová komisia odporučila uchádzačov podľa kvóty na jednotlivé typy štipendia:

 

a/ letný kurz francúzskeho jazyka pre študentov francúzskeho jazyka

  1. Michaela Maninková, študentka 1. stupňa VŠ, Filozofická fakulta UK v Bratislave

 

Náhradník:

  1. Bc. Mária Galliková, študentka 2. stupňa VŠ,  Filozofická fakulta UK v Bratislave

 

b/ letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov a budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka

  1. PaeDr. Eva Fričová, učiteľka jazykovej školy, Štátna jazyková škola Prešov

 

Náhradníčka:

  1. Mgr. Petra Panáková, učiteľka strednej školy, Školy Živeny, s.r.o., Považská Bystrica

 

c/ letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov

  1. PhDr. Lucia Mäčková, M.A., Ministerstvo obrany SR, Oddelenie riadenia projektov z eurofondov
  2. Mgr. Lucia Valentin, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, Sekcia medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania

 

d/ 3-6 mesačný výskumný pobyt

  1. Ing. Daniel Urbán, doktorand, Stavebná fakulta, STU, Bratislava, 3 mesiace
  2. Ing. Gabriela Szántová, doktorandka, Stavebná fakulta, STU, Bratislava, 3 mesiace

 

Náhradníčka:

  1. Mgr. Izabela Riečanová, doktorandka, Stavebná fakulta, STU, Bratislava

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Levická 3, 821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 29.04.2013