SAIA, n.o.

BIELORUSKO

Dňa 18. apríla 2013 zasadala výberová komisia pre štipendijné pobyty udeľované na základe Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky na školský rok 2013/2014 a na základe predložených materiálov odporučila nasledovných uchádzačov:

 

•          časť vysokoškolského štúdia:

1.         Lucia Elisabeth Rochovská, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2. ročník;

2.         Veronika Viszkocsilová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 1. ročník;

 

•          kurz bieloruského jazyka:

1.         Lucia Gulášová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2. ročník;

2.         Ivan Puškár, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 3. ročník.;

3.         Lenka Vitteková, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 3. ročník.

 

Poznámka

Podmienkou pre udelenie štipendia študentom posledného ročníka bakalárskeho štúdia bude ich zápis na 2. stupni vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2013/2014.

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor akademických mobilít a krajanov  Sekcie medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3,821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

Posledná aktualizácia: 30.04.2013