SAIA, n.o.

ČESKO

Výsledky výberového konania na štipendijné pobyty v akademickom roku 2013/2014 do Českej republiky udeľované na základe Protokolu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva mládeže a telovýchovy Českej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže, telesnej výchovy a športu na roky 2012 – 2016.

 
Dňa 13. marca 2013 zasadala výberová komisia, ktorá na štipendijné pobyty do Česka odporučila nasledovných uchádzačov:
 

a/ študijné pobyty na 2. stupni VŠ štúdia:

    Natália Bašistová, študentka VŠ 1. stupňa, Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove, 5 mesiacov
    Bc. Jana Gurníková, študentka VŠ 2. stupňa, Filozofická fakulta UKF v Nitre, 5 mesiacov
    Anežka Hucíková,  študentka VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta UKF v Nitre, 5 mesiacov
    Peter Jánošík, študent VŠ 1. stupňa, Katedra Grafiky a iných médií, VŠVU v Bratislave, 10 mesiacov
    Bc. Michaela Kesanová, študentka VŠ 2. stupňa, Filozofická fakulta PU v Prešove, 5 mesiacov
    Bc. Eva Kubániová, študentka VŠ 2. stupňa, Filozofická fakulta UKF v Nitre, 5 mesiacov
    Bc. Timea Nemčeková, študentka VŠ 2. stupňa, Filozofická fakulta UK v Bratislave, 5 mesiacov
    Lucia Valtová, študentka VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta UKF v Nitre, 5 mesiacov
    Bc. Peter Žiak, študent VŠ 2. stupňa, Filozofická fakulta UKF v Nitre, 5 mesiacov

 Poznámka

Podmienkou pre udelenie štipendia študentom posledného ročníka bakalárskeho štúdia bude ich zápis na 2. stupni vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2013/2014.

b/ študijné pobyty na 3. stupni VŠ štúdia:

    Ing. arch. Tereza Bartošíková, doktorandka, Fakulta architektúry STU v Bratislave, 5 mesiacov
    Mgr. Matej Drobňák, doktorand, Filozofická fakulta KU v Ružomberku, 10 mesiacov
    Ing. Ľuboš Hládek, doktorand, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, 5 mesiacov
    Mgr. Anton Kasagranda, doktorand, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, 5 mesiacov
    PhDr. Tomáš Klokner, doktorand, Filozofická fakulta UK v Bratislave, 5 mesiacov
    Mgr. Michala Lônčíková, doktorandka, Filozofická fakulta UK v Bratislave, 6 mesiacov


c/ letná škola slovanských štúdií:

Praha:

    Bc. Anna Kiššová, študentka VŠ 2. stupňa, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
    PhDr. Roman Kvapil, PhD., učiteľ VŠ, Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave

Olomouc:

    Bc. Martina Bednáriková, študentka VŠ 2. stupňa, Filozofická fakulta UK v Bratislave
    Bc. Timea Nemčeková, študentka VŠ 2. stupňa, Filozofická fakulta UK v Bratislave


Náhradníci:

    PaeDr. Gabriela Rechtoríková, PhD., učiteľka VŠ, Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave

 
Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Levická 3, 821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.


ČESKO - prednáškové a výskumné pobyty


Do uzávierky 31.5.2013 boli na prednáškové a výskumné pobyty do ČR podané dve prihlášky, ktoré boli nominované na MŠVVaŠ:


•    Prof. PaeDr. Alena Hašková CSc., vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
•    RNDr. Mikuláš Gintner, PhD., vysokoškolský učiteľ na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej Univerzity v Žiline.


Vzhľadom na to, že nebola vyčerpaná kvóta 5 miest na štipendiá, 31. októbra 2013 bola nová uzávierka na dočerpanie 3 miest na prednáškové a výskumné pobyty v letnom semestri ak. roku 2013/2014.


Z piatich uchádzačov, ktorí si v rámci novej výzvy podali prihlášku a splnili formálne kritériá, komisia odporučila nasledovných uchádzačov:

  1. PhDr. Miriam Ištoňová, PhD., učiteľka VŠ, Fakulta zdravotníctva, Prešovská univerzita v Prešove
  2. MVDr. Igor Štyriak CSc., výskumný pracovník, Ústav geotechniky, Slovenská akadémia vied v Košiciach
  3. Mgr. Marian Palcut, PhD., výskumný pracovník, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Náhradníčka:

PhDr. Mária Rutšeková, učiteľka VŠ, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Nová uzávierka na pobyty v akademickom roku 2014/2015 bude 29. mája 2014.Posledná aktualizácia: 17.12.2013