SAIA, n.o.

CHORVÁTSKO

Chorvátsko  - nominácia uchádzačiek na štipendijný pobyt do Chorvátska v zmysle bilaterálnej dohody

Na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy, vzdelávania a športu Chorvátskej republiky na roky 2010 – 2013 boli na štipendijné pobyty nominované nasledovné uchádzačky:

 

  • Mgr. Daniela Kurucová, doktorandka na Filozofickej fakulte UK v Bratislave - štipendium pre doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt

 

  • Lýdia Galisová, študentka VŠ 1. stupňa na Filozofickej fakulte UK v Bratislave - štipendium pre študentov na semestrálny študijný pobyt

 

  • Marianna Kamenická, študentka VŠ 1. stupňa na Filozofickej fakulte UK v Bratislave - štipendium pre študentov na semestrálny študijný pobyt

 

  • Patrícia Želiziňáková, študentka VŠ 1. stupňa na Filozofickej fakulte UK v Bratislave - štipendium pre študentov na semestrálny študijný pobytštipendium na letný kurz chorvátskeho jazyka a literatúry

 

 Vzhľadom na skutočnosť, že počet uchádzačiek nepresiahol kvótu štipendijných mesiacov ani počet miest na letný kurz chorvátskeho jazyka, po konzultácii so zodpovednou pracovníčkou Odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce MŠVVaŠ boli ich materiály zaslané ako nominácia zahraničnej strane.

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Levická 3, 821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 29.04.2013