SAIA, n.o.

EGYPT

Dňa 4. apríla 2013 zasadala výberová komisia pre štipendijné pobyty do Egypta na školský rok 2013/2014 udeľované na základe Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vyššieho vzdelávania a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky. Na základe predložených materiálov, komisia odporučila nasledujúce uchádzačky:

 

 

  • 3 – 5 mesačný študijný pobyt (čl. 3 Programu spolupráce):

 

Kristína Balážová – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študentka, 3. ročník, nástup október 2013 – 3 mesiace

Lucia Dubayová – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študentka, 3. ročník, nástup september 2013 – 3 mesiace

Michaela Grančayová – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študentka, 3. ročník, nástup október 2013 – 3 mesiace

Lenka Kozoňová – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študentka, 3. ročník, nástup september 2013 – 3 mesiace

Soňa Krupejová – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študentka, 3. ročník, nástup október 2013 – 3 mesiace

 

Náhradníčka:

Eliška Ducárová – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študentka, 3. ročník, nástup október 2013 – 3 mesiace

 

 

  • 3 – 5 mesačný výskumný pobyt (čl. 4 Programu spolupráce):

 

Mgr. Katarína Kobzošová – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, doktorandka, 2. ročník, nástup september 2013 – 5 mesiacov

 

 

  • kurz arabského jazyka (čl. 5 Programu spolupráce):

 

Bc. Alžbeta Bóriková – Marmarská univerzita v Istanbule, Inštitút blízkovýchodných štúdií, študentka, 1. ročník, nástup október 2013 – 1 mesiac

 

Náhradníčka:

Kamila Jakubjaková – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, študentka, 3. ročník, nástup október 2013 – 1 mesiac

 

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor akademických mobilít a krajanov  Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Levická 3, 821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

 

 

Posledná aktualizácia: 04.04.2013