SAIA, n.o.

GRÉCKO

Na základe Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou boli k dátumu uzávierky doručené 2 žiadosti. Keďže počet doručených žiadostí neprevyšuje počet možných miest kandidátov a žiadosti boli po formálnej stránke úplné, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nominovalo nasledujúcich uchádzačov:

 

 a)      Štipendium na 5- alebo 10-mesačný výskumný pobyt:

          Mgr.art. Monika Pavlechová, doktorandka, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 10 mesiacov

 

 b)      Štipendium na letný kurz gréckeho jazyka

          Bc. Andrea Majthényiová, študentka 2. ročníka, Univerzita Komenského v Bratislave

 

Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.


Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor akademických mobilít a krajanov  Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotnho vzdelávania MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3,821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR hradí cestovné náklady iba štipendistom, ktorí v čase nástupu na pobyt pôsobia v rezorte školstva, t.j. študentom, doktorandom, ktorí pôsobia na vysokých školách.

Posledná aktualizácia: 16.04.2013