SAIA, n.o.

LITVA

Na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Litovskej republiky bolo k dátumu uzávierky doručených 5 žiadostí. Keďže počet doručených žiadostí neprevyšuje počet možných miest kandidátov a žiadosti boli po formálnej stránke úplné, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nominovalo nasledujúcich uchádzačov:

 

 a)      Štipendium na študijný alebo výskumný pobyt:

  1. Mgr. Lenka Čupková, PhD., učiteľ vysokej školy, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 3 mesiace
  2. Peter Halík, študent 3. ročníka, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 5 mesiacov
  3. Mgr. art. Juraj Kilián, ArtD., učiteľ vysokej školy, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 10 mesiacov

 

 b)      Štipendium na jazykový kurz

  1. Kristína Peschlová, študentka 3. ročníka, Univerzita Komenského v Bratislave
  2. Ján Repčin, študent 3. ročníka, Technická univerzita v Košiciach

 

Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.


Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor akademických mobilít a krajanov  Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotnho vzdelávania MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3,821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR hradí cestovné náklady iba štipendistom, ktorí v čase nástupu na pobyt pôsobia v rezorte školstva, t.j. študentom, doktorandom, ktorí pôsobia na vysokých školách.

Posledná aktualizácia: 16.04.2013