SAIA, n.o.

MAĎARSKO

Výberová komisia pre výber kandidátov MŠVVaŠ SR na štipendijné pobyty do Maďarska na školský rok 2013/2014, udeľované na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Maďarskej republiky v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže posudzovala na základe podkladových materiálov 11 žiadostí o štipendium a odporúča udeliť štipendium nasledujúcim uchádzačom:

 

 • Čl. 9 Programu spolupráce:  Pobyty pre VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov

  1.  doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD., Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, vysokoškolský učiteľ, 2 mesiace

 

 • Čl. 11 Programu spolupráce:  Časť denného vysokoškolského štúdia

 

 1. Ing. Martin Jelemenský, Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, doktorand, 6 mesiacov

 

 • Čl. 12 Programu spolupráce: Letné jazykové kurzy

 

 1. Mgr. Ivana Fialová, PhD., Slovenský národný archív v Bratislave, výskumný pracovník
 2. PaedDr. Peter Gergel, Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, vysokoškolský učiteľ
 3. Mgr. Peter Konečný, Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici, výskumný pracovník
 4. Ing. Jaroslava Kováčová, PhD., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Sekcia vedy a techniky, hlavný štátny radca
 5. Mgr. Eliška Kozárcová, Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, doktorand
 6. Mgr. Daniela Tvrdoňová, PhD., Slovenský národný archív v Bratislave, výskumný pracovník
 7. Mgr. Martin Zborovjan, PhD., Slovenský národný archív v Bratislave, výskumný pracovník

 

Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.


Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor akademických mobilít a krajanov  Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotnho vzdelávania MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3,821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Posledná aktualizácia: 03.05.2013