SAIA, n.o.

POĽSKO

Výberová komisia pre štipendiá udeľované na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného vzdelávania a športu Poľskej republiky zasadala dňa 20. marca 2013 a na základe predložených materiálov odporučila uchádzačov uvedených v tabuľke.


Odporučení uchádzači:

 

Študijný (semestrálny) pobyt podľa čl. VI. Programu spolupráce :

 

Poradie

Meno

Priezvisko

Univerzita

Fakulta

Odbor

Zahraničná univerzita

1.

Jana

Bukovinová

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Ruské a východoeurópske štúdiá

Jagelonská univerzita

2.

Zuzana

Ivanova

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Poľský jazyk a kultúra

Jagelonská Univerzita

3.

Bc. Mário

Kyseľ

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

prekladateľstvo a tlmočníctvo (aj-pj)

Sliezska univerzita

4.

Agáta

Michalková

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

prekladateľstvo a tlmočníctvo

Jagelovská univerzita

5.

Michaela

Tomovčíková

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Jagellonská univerzita

6.

Eva

Andrejcová

Ekonomická univerzita v Bratislave

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

ekonomika a manažment podniku

Ekonomická univerzita v Katowiciach

 

 

 Výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov:

 

Meno

Priezvisko

Pracovisko

Povolanie

Zahraničná univerzita

Inštitút

Ing. Andrea

Zuzulová, PhD.

Stavebná fakulta STU v Bratislave

učiteľ vysokej školy

Technická univerzita vo Wroclavi

Stavebná fakulta, Inštitút inžinierských stavieb

 

Výskumný pobyt pre doktorandov:

 

Meno

Priezvisko

Univerzita

Fakulta

Stav

Študijný program

Zahraničná univerzita

Zahraničná fakulta

Mgr. Barbora

Šutarová

Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta

doktorand

Inžinierska geológia

Sliezska univerzita

Katedra hydrogeológie a inžinierskej geológie, Fakulta vied o zemi

 

 
 

Letné jazykové kurzy:

 

  

Poradie

Meno

Priezvisko

Univerzita

Fakulta

Študijný program

Stav

Ročník

1.

Daniela

Ďurišková

Prešovská univerzita

Filozofická fakulta

Stredoeurópske štúdiá

študent VŠ 1. stupňa

1.

2.

Dominika

Gladyšová

Prešovská univerzita

Filozofická fakulta

stredoeurópske štúdia

študent VŠ 1. stupňa

1.

3.

Bc. Mária

Grohoľová

Prešovská univerzita

Filozofická fakulta

SJ a lit.

študent VŠ  2. stupňa

2.

4.

Bc. Erika

Hubčíková

Univerzita komenského

Filozofická fakulta

učiteľstvo akademických predmetov história a slovenský jazyk a literatúra

študent VŠ  2. stupňa

2.

5.

Bc. Andrea

Kapráliková

Univerzita komenského

Filozofická fakulta

Estetika

študent VŠ 1. stupňa

3.

6.

Dominika

Knapová

Prešovská univerzita

Filozofická fakulta

Stredoeurópske štúdiá

študent VŠ 1. stupňa

1.

7.

Petra

Kollárová

Univerzita komenského

Filozofická fakulta

slovenský jazyk a literatúra

študent VŠ 1. stupňa

3.

8.

Bc. Patrícia

Konkoľová

Prešovská univerzita

Filozofická fakulta

slovenský jazyk a literatúra

študent VŠ  2. stupňa

2.

9.

Bc. Zuzana

Pojezdalová

Univerzita komenského

Filozofická fakulta

prekladateľstvo, tlmočníctvo

študent VŠ  2. stupňa

1.

10.

Mgr. art. Barbora

Zamišková, ArtD.

Vysoká škola múzických umení

Divadelná fakulta

 

učiteľ vysokej školy

 

 

Náhradníčka:

Katarína Hudáčková, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, študentka 2. stupňa 1. ročník

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor akademických mobilít a krajanov  Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotnho vzdelávania MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3,821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

Posledná aktualizácia: 03.05.2013