SAIA, n.o.

RUMUNSKO

Na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a výskumu Rumunska na roky 2007 – 2010, v zmysle článku 2 Programu môže Slovensko nominovať 5 uchádzačov, z ktorých rumunská strana vyberie uchádzačov, ktorým udelí štipendium na  5- až 10- mesačný študijný pobyt počas vyskoškolského štúdia.

Keďže počet doručených žiadostí neprevyšuje počet možných miest kandidátov a žiadosti boli po formálnej stránke úplné, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nominovalo nasledujúcu uchádzačku:

 

Bc. Veronika Fraňová – Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: rumunský jazyk a anglický jazyk, 4. ročník.

 

Keďže o štipendium v zmysle článku 4 Programu na letný kurz jazyka, literatúry a kultúry si podala žiadosť iba 1 uchádzačka, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nominovalo nasledujúcu uchádzačku:

 

 Denisa Musilová - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: ruské a východoeurópske štúdiá, 3. ročník

 
Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.


Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor akademických mobilít a krajanov  Sekcie medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotnho vzdelávania MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3,821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR hradí cestovné náklady iba štipendistom, ktorí v čase nástupu na pobyt pôsobia v rezorte školstva, t.j. študentom, doktorandom, ktorí pôsobia na vysokých školách.

Posledná aktualizácia: 16.04.2013