SAIA, n.o.

UKRAJINA

Dňa 18. apríla 2013 zasadala výberová komisia pre štipendijné pobyty udeľované na základe na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania na školský rok 2013/2014 a na základe predložených materiálov odporučila nasledovných uchádzačov:

Počet uchádzačov: 16

1 – 10 mesačný študijný pobyt: 10

1 – 10 mesačný výskumný pobyt: 3

kurz ukrajinského jazyka: 3

 

Zoznam odporučených uchádzačov:

 

•          1 – 10 mesačný študijný pobyt:

1.         Karolína Juricová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 1. ročník;

2.         Katarína Klimková, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, študentka, 1. ročník;

3.         Stanislava Košinová, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, študentka, 1. ročník;

4.         Ivana Svítková, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, študentka, 1. ročník;

5.         Žaneta Zsarnóczaiová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 1. ročník;

 

Náhradníčka

1.         Ivana Vaňová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 1. ročník

 

•          1 – 10 mesačný výskumný pobyt:

1.         RNDr. Slavomír Bucher, PhD., Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, výskumný pracovník;

2.         Mgr. Anna Jašková, DiSart., Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, doktorandka, 1. ročník;

3.         Mgr. Štefánia Kováčová, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, doktorandka, 1. ročník;

 

•          kurz ukrajinského jazyka:

1.         Natália Ballová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2. ročník;

2.         Lucia Gulášová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2. ročník;

3.         Ivan Puškár, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 3. ročník.

 

Poznámka

Podmienkou pre udelenie štipendia študentom posledného ročníka bakalárskeho štúdia bude ich zápis na 2. stupni vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2013/2014.

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor akademických mobilít a krajanov  Sekcie medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3,821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

Posledná aktualizácia: 30.04.2013