SAIA, n.o.

BELGICKO

Výsledky výberového konania na štipendijné pobyty v akademickom roku 2015/2016 do Belgicka udeľované na základe Dohody o spolupráci medzi Slovenskou republikou a Francúzskym spoločenstvom Belgicka a Valónskym regiónom.

 

Počet uchádzačov na letný kurz francúzskeho jazyka: 5

Počet uchádzačov na letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov a budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka: 3

Počet uchádzačov na letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov: 2

 

Dňa 13. marca 2015 zasadala výberová komisia, ktorá na štipendijné pobyty do Belgicka odporučila nasledovných uchádzačov:

 

a/ letný kurz francúzskeho jazyka

  1. Klára Jamrichová, študentka VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava

Náhradníčka:

  1. Lenka Šutarová, študentka VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta, UKF Nitra

  

b/ letný kurz francúzskeho jazyka pre učiteľov a budúcich učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka

  1. Bc. Barbora Amarante Kubenová, študentka VŠ 2. stupňa, Pedagogická fakulta, UK Bratislava

Náhradníčka:

  1. Bc. Mária Francuzová, študentka VŠ 2. stupňa, Filozofická fakulta, UMB Banská Bystrica

 

c/ letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov

  1. Mgr. Ingrid Pištová, právnička na odbore zahraničných vecí a európskych záležitostí, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
  2. Mgr. Eva Stachová, advokátsky koncipient – pod podmienkou, že WBI akceptuje, že uchádzačka nie je z prostredia štátnej správy
 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Levická 3, 821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

 

Posledná aktualizácia: 13.03.2015