SAIA, n.o.

BIELORUSKO

Dňa 1. apríla 2015 zasadala výberová komisia pre štipendijné pobyty udeľované na základe Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky na akademický rok 2015/2016 a na základe predložených materiálov odporučila nasledovných uchádzačov:  


  • 1 – 2 semestrálny študijný pobyt:

 

Č.

Meno

Priezvisko

Názov VŠ

Fakulta

Ročník

1

 Natália

 Ballová

 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 Filozofická fakulta

 1.

2

 Veronika

 Csanakyová

 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 Filozofická fakulta

 2.

3

 Simona

 Cubínková

 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 Filozofická fakulta

 1.

4

 Matej

 Pemčák

Univerzita Komenského v Bratislave

 Filozofická fakulta

 3.

5

 Oleg

 Pivčuk

 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 Filozofická fakulta

 2.

6

 Svetlana

 Záborská

Univerzita Komenského v Bratislave

 Filozofická fakulta

 3.

 

Náhradník:

Č.

Meno

Priezvisko

Názov VŠ

Fakulta

Ročník

1

 Eszter

 Kmeťová

 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 Filozofická fakulta

 2.

 


  • kurz bieloruského jazyka:

 

Č.

Meno

Priezvisko

Názov VŠ

Fakulta

Ročník

1

 Petra

 Hatyinová

 Vysoká škola ekonomická v Praze

 Národohospodářská fakulta

 3.

2

 Lukáš

 Oravec

 Univerzita Komenského v Bratislave

 Filozofická fakulta

 3.

3

 Andrea

 Wagnerová

 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 Filozofická fakulta

 1.

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Oddelenie rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3,821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606,  e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

   

Posledná aktualizácia: 02.04.2015