SAIA, n.o.

BULHARSKO

Dňa 13. marca 2015 zasadala výberová komisia pre štipendijné pobyty do Bulharska na školský rok 2015/2016 na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bulharska na roky 2003 – 2006 a odporučila v zmysle článku 4 Programu na letný jazykový kurz 2 uchádzačov.

Výberová komisia zároveň na zasadnutí SAIA, n. o., odporučila predĺžiť uzávierku na letný jazykový kurz v Bulharsku o dva týždne od zasadnutia z dôvodu nedostatočného počtu vyhovujúcich kandidátov.

Výberová komisia pre štipendijné pobyty do Bulharska na školský rok 2015/2016 na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bulharska na roky 2003 – 2006 zasadala druhýkrát dňa 24. apríla 2015 a odporučila v zmysle článku 4 Programu na letný jazykový kurz 3 uchádzačov a 1 náhradníčku.

počet uchádzačov o letný jazykový kurz v oboch výzvach: 11

 

Odporučení uchádzači o letné jazykové kurzy:

  • Bc. Linda Pavelková; Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta; program: ruské a východoeurópske štúdiá; ročník: 2., 2. stupeň; miesto pobytu: Sofia;
  • Bc. Ľudovít Halmo; Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied; program: verejná politika; ročník: 2., 2. stupeň; miesto pobytu: Sofia;
  • Mgr. Veronika Perovská; Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta; program: slovenský jazyk, ročník: 2., 3. stupeň; miesto pobytu: Sofia;
  • Tadeáš Snopek; Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta; program: prekladateľstvo a tlmočníctvo – bulharský jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra, ročník: 1., 1. stupeň; miesto pobytu: Veľký Tarnov;
  • Kristína Stankovská; Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta; program: prekladateľstvo a tlmočníctvo – bulharský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra, ročník: 2., 1. stupeň; miesto pobytu: Veľký Tarnov;


Náhradníčka na jazykový kurz:

  • Anežka Macháčková; Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta; program: slovenský jazyk a literatúra, ročník: 1., 1. stupeň; 
 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Levická 3, 821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

 

Posledná aktualizácia: 05.05.2015