SAIA, n.o.

ČESKO

Výsledky výberového konania na štipendijné pobyty v akademickom roku 2015/2016 do Českej republiky udeľované na základe Protokolu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva mládeže a telovýchovy Českej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže, telesnej výchovy a športu na roky 2012 – 2016.

 

Počet uchádzačov na štipendijný pobyt pre študentov: 5

Počet uchádzačov na štipendijný pobyt pre doktorandov: 7

Počet uchádzačov na letnú školu slovanských štúdií: 3

 

Do uzávierky dňa 17. februára 2015 boli na štipendijná pobyty do Českej republiky doručené nasledovné prihlášky, ktoré boli nominované na MŠVVaŠ:

 

1. študijné pobyty na 2. stupni VŠ štúdia (podľa čl. 6 Protokolu o spolupráci) žiadalo celkom 5 uchádzačov:

 • Bc. Ľudmila Furtkevičová, študentka vysokej školy 2. stupňa, Stavebná fakulta, STU Bratislava, 5 mesiacov,
 • Paulína Halasová, študentka vysokej školy 1. stupňa,  VŠVÚ Bratislava, 10 mesiacov,
 • Bc. Eva Macová, študentka vysokej školy 2. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava, 6 mesiacov,
 • Bc. Karol Pavlovkin, študent vysokej školy 2. stupňa, Filozofická fakulta, UMB Banská Bystrica, 5 mesiacov,
 • Katarína Potúčková, študentka vysokej školy 1. stupňa, Fakulta managementu UK Bratislava, 4 mesiace.

 

2. študijné pobyty na 3. stupni VŠ štúdia (podľa čl. 6 Protokolu o spolupráci) žiadalo celkom 7 uchádzačov:

 • Ing. Andrea Bérešová, doktorandka, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, TU Košice, 3 mesiace,
 • Mgr. Ondrej Ficeri, doktorand, Filozofická fakulta, UMB Banská Bystrica, 4 mesiace,
 • PhDr. Michal Greguška, doktorand, Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava, 5 mesiacov,
 • Mgr. František Medo, doktorand, Filozofická fakulta, UKF Nitra, 3 mesiace,
 • Mgr. Martin Počátko, doktorand, Filozofická fakulta, UPJŠ Košice, 4 mesiace,
 • Mgr. František Škvrnda, doktorand, Filozofická fakulta, UK Bratislava, 4 mesiace,
 • Mgr. Petra Švardová, doktorandka, Filozofická fakulta, UK Bratislava, 10 mesiacov.

 

3.  štipendium na letnú školu slovanských štúdií (podľa čl. 5 Protokolu o spolupráci) žiadali celkom 3 uchádzači:

Praha:

 • Klaudia Kovalovská, študentka vysokej školy 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava,
 • Michal Chorvát, študent vysokej školy 2. stupňa, Právnická Fakulta, MU Brno,

Olomouc:

 • Bc. Katarína Puškárová, študentka vysokej školy 2. stupňa, Filozofická fakulta, PU Prešov.

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Levická 3, 821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

 

ČESKO - prednáškové a výskumné pobyty

 

Počet uchádzačov: 9 (1 uchádzač nesplnil formálne kritériá)

Dňa 23. júna 2015 zasadala výberová komisia, ktorá na štipendijné pobyty do Česka odporučila nasledovných uchádzačov:

 1. doc. Viera Jakubovská, PhD., učiteľka VŠ, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 2. RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD., výskumná pracovníčka, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 3. Mgr. Nikola Regináčová, PhD., učiteľka VŠ, Filozofická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 4. doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD., učiteľ VŠ, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach

 

Vzhľadom na to, že nebola vyčerpaná kvóta 5 miest na štipendiá, 31. októbra 2015 bola nová uzávierka na dočerpanie 1 miesta na prednáškové a výskumné pobyty v letnom semestri ak. roku 2015/2016.


Z troch uchádzačov, ktorí si v rámci novej výzvy podali prihlášku a splnili formálne kritériá, komisia odporučila nasledovných uchádzačov:

 1. MUDr. Eva Vitáriušová, PhD., učiteľka VŠ, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Náhradníčka:

 1. PhDr. Gabriela Mihalková, PhD., učiteľka VŠ, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

 

 

 

Posledná aktualizácia: 12.11.2015