SAIA, n.o.

CHORVÁTSKO

Výsledky výberového konania na štipendijné pobyty v akademickom roku 2015/2016 do Chorvátskej republiky udeľované na základe Programu spolupráce medzi vládou SR a vládou Chorvátska v oblasti školstva.

 

Počet uchádzačov na štipendijný pobyt pre študentov 1., 2. a 3. stupňa: 6

Počet uchádzačov na letný kurz chorvátskeho jazyka a literatúry: 7

 

Dňa 17. marca 2015 zasadala výberová komisia, ktorá na štipendijné pobyty do Chorvátska odporučila nasledovných uchádzačov:

 

a/ štipendijné pobyty na časť vysokoškolského štúdia

  1. Patrícia Želizňáková, študentka VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava, 5 mesiacov
  2. Ulrika Frličková, študentka VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta, UMB Banská Bystrica, 5 mesiacov
  3. Veronika Khűebachová, študentka VŠ 1. stupňa, Filozofická fakulta, UK Bratislava, 5 mesiacov

 

b/ letný kurz chorvátskeho jazyka

  1. Alžbeta Djurbová, študentka VŠ 1. stupňa, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, UMB Banská Bystrica
  2. Mgr. Rastislav Molda, PhD., výskumný pracovník, Slovenský historický ústav Matice slovenskej

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Levická 3, 821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 23.03.2015