SAIA, n.o.

EGYPT

Dňa 25. marca 2015 zasadala výberová komisia pre štipendijné pobyty do Egypta na školský rok 2015/2016, ktoré sú udeľované na základe Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vyššieho vzdelávania a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky. Na základe predložených materiálov, komisia na svojom zasadnutí odporučila schváliť štipendium nasledujúcim uchádzačom/uchádzačkam:

  • 3- až 5-mesačný študijný pobyt (čl. 3 Programu spolupráce):

Natália Kaisová – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študentka, 3. ročník, nástup september 2015 – 3 mesiace

Dávid Maťo – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študent, 3. ročník, nástup september 2015 – 3 mesiace

Amer Owaida – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študent, 3. ročník, nástup september 2015 – 3 mesiace

Vladimír Pavlík – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študent, 3. ročník, nástup september 2015 – 3 mesiace

Peter Rambala – Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, študent, 3. ročník, nástup september 2015 – 3 mesiace

 

  • kurz arabského jazyka (čl. 5 Programu spolupráce):

Aneta Obtulovičová – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, študentka, 1. ročník, nástup október 2015 – 1 mesiac

Náhradníčka:

Bc. Jana Martišková – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, študentka, 1. ročník, nástup október 2015 – 1 mesiac

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Oddelenie rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Levická 3, 821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/5937 4606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

Posledná aktualizácia: 29.05.2015