SAIA, n.o.

GRÉCKO

Dňa 8. apríla 2015 zasadala výberová komisia pre štipendijné pobyty do Grécka na leto 2015, ktoré sú udeľované na základe Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou. Na základe predložených materiálov komisia na svojom zasadnutí odporučila schváliť štipendium nasledujúcim uchádzačkam:

  • Bc. Alžbeta Kuchtová, študentka 2. stupňa, 1. ročník, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
  • Jaroslava Ryšavá, študentka 1. stupňa, 2. ročník, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta


Náhradníčka:

  • Alžbeta Bachroníková, študentka 1. stupňa, 2. ročník, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 

SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Oddelenie rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce, Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Levická 3, 821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/5937 4606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

Posledná aktualizácia: 28.05.2015