SAIA, n.o.

LITVA

Na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Litovskej republiky boli k dátumu uzávierky doručené 3 žiadosti o štipendium na letný jazykový kurz. Jedna žiadosť nespĺňala formálne požiadavky. Keďže počet doručených žiadostí (bez formálnych nedostatkov) neprevyšuje počet možných miest kandidátov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nominovalo nasledujúcich uchádzačov:

 

  •  Štipendium na jazykový kurz
  1. Nikola Bruderová, študentka 3. ročníka, 1. stupeň, Ekonomická univerzita v Bratislave
  2. Bc. Stanislav Gubančok, študent 1. ročníka, 2. stupeň, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Litovskej republiky bolo k dátumu uzávierky doručených 5 žiadostí o štipendium na študijný pobyt. Keďže počet doručených žiadostí (bez formálnych nedostatkov) neprevyšuje počet možných miest kandidátov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nominovalo nasledujúcich uchádzačov:

 

  •  Štipendium na študijný pobyt
  1. Romana Filčáková, študentka 1. ročníka 1. stupňa, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  2. Alexandra Gajdošová, študentka 3. ročníka 1. stupňa, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  3. Lukáš Horváth, študent 2. ročníka 1. stupňa, Technická univerzita v Košiciach
  4. Alžbeta Klinovská, študentka 3. ročníka 1. stupňa, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  5. Viktória Slemenská, študentka 3. ročníka 1. stupňa, Ekonomická univerzita v Bratislave

Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.


Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Oddelenie rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce, Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; osobný kontakt: Levická 3, 821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

Upozornenie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR hradí cestovné náklady iba štipendistom, ktorí v čase nástupu na pobyt pôsobia v rezorte školstva, t.j. študentom, doktorandom, ktorí pôsobia na vysokých školách.

Posledná aktualizácia: 28.05.2015