SAIA, n.o.

MAĎARSKO

Dňa 20. marca 2015 zasadla výberová komisia pre výber kandidátov MŠVVaŠ SR na štipendijné pobyty do Maďarska na školský rok 2015/2016, udeľované na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Maďarskej republiky v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže. 

 

Počet uchádzačov na štipendijný pobyt pre doktorandov: 2

Počet uchádzačov na výskumný poby: 4

Počet uchádzačov na letný kurz maďarského jazyka/letný odborný kurz: 14


Letný jazykový kurz:


 • Margita Banďolová – zamestnanec MV SR, Štátny archív v Košiciach, pobočka Trebišov;
 • Peter Galdík – Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta; 1. stupeň, ročník: 3.;
 • Jozef Kšiňan – Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta; 3. stupeň, ročník: 3;
 • Veronika Mazánová – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta; 1. stupeň, ročník: 1.;
 • Mária Mihoková – zamestnanec MV SR, Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici;
 • Miroslava Miková – zamestnanec MV SR;
 • Rastislav Molda – výskumný pracovník;
 • Monika Péková – zamestnanec odboru archívov a registratúr MV SR;
 • Lucia Szőcsová zamestnanec MV SR, Štátny archív v Bratislave;
 • Jaroslava Szudi učiteť vysokej školy; Ekonomická univerzita v Bratislave;
 • David Takács – Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta; 2. stupeň, ročník: 5;
 • Hana Tichá – Vysoká škola múzických umení, Divadelná fakulta; 1. stupeň, ročník: 2.;

 

1- až 3-mesačný výskumný pobyt:


 • Tomáš Csank – učiteľ vysokej školy, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach; miesto pobytu: Univerzita sv. Štefana, Fakulta veterinárnych vied, Budapešť;
 • Robert Janiga – učiteľ vysokej školy, Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta; miesto pobytu: Katolícka univerzita Petra Pázmáňa, Fakulta informačných technológií a bioniky, Budapešť;
 • Beáta Pintérová – učiteľ vysokej školy, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta; miesto pobytu: Univerzita Eötvösa, Fakulta humanitných vied, Budapešť;
 • Zlatica Sáposová – výskumný pracovník, Slovenská akadémia vied, Spoločenskovedný ústav SAV; miesto pobytu: Maďarský národný archív KA Budapešť;

 

1- až 10-mesačný doktorandský pobyt:

 

 • Katarína Ristveyová – doktorand, Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta; ročník: 1.; miesto pobytu: Reformátorská univerzita Gaspára Károliho, Fakulta humanitných vied;
 • Veronika Stará – doktorand, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine; ročník: 2.; miesto pobytu: Univerzita v Segedíne, Fakulta prírodných vied a informatiky;

 

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

 

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Levická 3, 821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

 

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 07.04.2015