SAIA, n.o.

POĽSKO

Výberová komisia pre štipendiá udeľované na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného vzdelávania a športu Poľskej republiky zasadala dňa 20. marca 2015 a na základe predložených materiálov odporučila nasledujúcich uchádzačov:

 

Počet uchádzačov: 15 na jazykový kurz v lete a 1 na semestrálny študijný pobyt pre študentov polonistiky, slavistiky a slovakistiky

Odporučení uchádzači:

Jazykový kurz: 

 • Filip Bambúch – študent vysokej školy 1. stupňa; Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, ročník: 2.;
 • Lucia Hrčková – doktorand; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, ročník: 1.;
 • Michal Chorvát – študent vysokej školy 2. stupňa; Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta;
 • Ondrej Koščík – učiteľ vysokej školy; Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania;
 • Patrícia Krištofová – študent vysokej školy 2. stupňa, Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, ročník: 1.;
 • Magdaléna Paluchová – študent vysokej školy 1. stupňa; Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, ročník: 3.;
 • Ľudmila Pánisová – učiteľ vysokej školy; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre;
 • Ivan Rosa – študent vysokej školy 2. stupňa,  Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, ročník: 2.;
 • Soňa Záňová – učiteľ vysokej školy; Žilinská univerzita v Žiline;
 • Diana Židová – učiteľ vysokej školy; Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave;


 
Náhradník:

 • Pavol Matula – učiteľ vysokej školy; Univerzita Komenského v Bratislave;

 

 Štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov polonistiky, slavistiky a slovakistiky: 

 • Kristína Sentálová – študent vysokej školy 1. stupňa; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, ročník: 2.; miesto štúdia: Wroclavská univerzita;

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Levická 3, 821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

 

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.


Posledná aktualizácia: 13.04.2015