SAIA, n.o.

RUMUNSKO

Dňa 13. marca 2015 zasadala výberová komisia rozhodujúca o nominácii na štipendium na študijné pobyty a letný jazykový kurz v Rumunsku udeľované na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom  národného školstva Rumunska v oblasti vzdelávania na roky  2013 – 2016 a na základe predložených materiálov odporučila nasledovných uchádzačov:

Počet uchádzačov: 3 na 5- až 10-mesačný študijný pobyt, 6 na letný jazykový kurz

Odporučení uchádzači:

Študijný pobyt:

•    Klaudia Gagová; Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta; odbor: prekladateľstvo, tlmočníctvo: portugalský jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra; ročník: 2., 1. stupeň;
•    Bc. Silvia Steinerová; Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta; odbor: tlmočníctvo a prekladateľstvo; ročník: 1., 2. stupeň;
•    Kristína Sekáčová; Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta; odbor: francúzsky jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra, ročník: 3., 1. stupeň

Jazykový kurz:

•    Klaudia Gagová; Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta; odbor: prekladateľstvo, tlmočníctvo: portugalský jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra; ročník: 2., 1. stupeň;
•    Anna Karásková; Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta; odbor: portugalský jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra, ročník: 2., 1. stupeň;
•    Bc. Silvia Steinerová; Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta; odbor: tlmočníctvo a prekladateľstvo; ročník: 1., 2. stupeň;
•    Bc. Martin Jakubek; Masarykova univerzita v Brne; odbor: filológia, 1. ročník, 2. stupeň;
•    Jana Marková; Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov; odbor: medzinárodné ekonomické vztahy; ročník: 3., 1. stupeň

 

Dôležité: SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo priamo na adresu uchádzača.

Cestovné náležitosti vybraným uchádzačom administratívne zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 2; kontaktná adresa: Levická 3, 821 08 Bratislava 2) – Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk

 

Upozornenie: MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady len štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl.

Posledná aktualizácia: 30.04.2015